Kızık Köyü - Seben/BOLU

Oğuz Boyları

Bozoklar

Günhan
(Simgeleri bozkurt)

    * Kayı
    * Bayat
    * Alkaevli
    * Karaevli

Ayhan
(Simgeleri kartal)

    * Yazgır
    * Pötürge
    * Töker
    * Yaprılı

Yıldızhan
(Simgeleri tilki)

    * Avşar (Afşar)
    * Kızık
    * Begdili (Serbes)
    * Kargın ("Bolluk, bereket, cömertlik" anlamına gelir)

Üç Oklar

Gökhan
(Simgeleri bozkurt)

    * Bayındır
    * Çavdur
    * Çepni
    * Peçenek

Dağhan
(Simgeleri kılıç)

    * Salur
    * Alanyurtlu
    * Eymür
    * Üreğil

Denizhan
(Simgeleri doğan)

    * İğdir
    * Bükdüz
    * Yiva
    * Kınık


Kızık Boyu Simgesi:Kızık Boyu

"Kızık" sözcüğü, "Kuvvetli, yasakta ciddi" anlamına gelmektedir.

Bu boyun adı tarihi kaynaklarda geçmemekle beraber tahrir defterlerinde ve diğer arşiv vesikalarında Kızık'tan bahsedilmektedir. Tahrir defterlerinde Kızıklara ait 28 yer adı görülmektedir ki, bunlardan pekçoğu şimdi de mevcuttur. Bu Kızık yer adlarından beşinin Ankara'nın Çubuk ve Ayaş kazalarında görülmesi, bu bölgeye Kızık Boyu'na mensup oldukça mühim bir zümrenin yerleştiğini gösteriyor.


XVI. Yüzyılda Kızıklara ait ancak bir oymağa rast gelinebilmiştir ki, bu da Halep Türkmenleri arasında bulunmaktadır. Kanuni Devrine ait eski defterlerden Kızık oymağı biri 162, diğeri de 16 vergi evi olan iki kola ayrılmıştır. Oymağın nüfusu zamanla artmış ve 987 tarihinde 667 vergi nüfusuna, yani 468 evli ve 232 bekara yükselmiştir. Nüfusu gittikçe artmakta devam eden bu Kızık oymağının mühim bir kısmı XVII. Yüzyılda Antep bölgesinde yerleşmiş ve yerleşen bu kısım Oturak-Kızık adı ile anılmıştır.

Oturak-Kızıklar Sultan İbrahim (1639-1648) devrinde Antep bölgesindeki Oğurca, Damlaluca, Çay-Kuyu, Sakal, Kara-Dinek, Yalan-Kaz, Üç Kilise ve Taşlıca adlı köyler ile Antep şehrinde ve yine Antep'e bağlı diğer bazı köy ve kasabalarda yaşıyorlardı. Bunlardan başka Mihmadlu ve Boz-Atlu obalarının da Kızıklar'a ait olduğunu biliyoruz. Oturak-Kızıkların yerleşmiş olduk-ları yerler XIX. Yüzyılın sonlarına kadar kendi adları ile anılan idari bir yöre halinde kalmıştır. Bugün onların yerleştikleri köylerin birçoğu eski adları ile mevcudiyetini muhafaza etmektedir.

Sultan İbrahim devrinde Kızıklar'ın yerleşik hayata geçmemiş olanları Göçer Kızık adını taşımakta ve 149 vergi nüfusuna sahip bulunmaktadır.

Gerek Oturak-Kızıkların, gerek Göçer-Kızıkların (1101 miladi) 1690 yılında Avusturya seferine çağırıldık-larını görüyoruz. Sefere çağırılan Oturak-Kızıklar'ın başında Kara-Kethüdaoğlu Bekir Beğ, Göçer-Kızıklar'ın ise, Hacı Zekerriyyaoğlu Asaf Beğ ve Kızık Mehmedoğlu gibi beyler bulunuyordu.

XVIII. Yüzyıla ait vesikalarda Kızıklar Pehlivanlular'ın başında bulunduğu Haremeyn Uş-Şerfeyn aşiretlerinden biri olarak zikredilmektedir. Bunlar Göçer-Kızıklar idi. Yine Kızıklardan bir kolun XVII. Yüzyıl başlarında Orta-Anadolu'ya geldiği anlaşılmakta ise de, bunun akibeti hakkında şimdilik hiç bir bilgiye sahip değiliz.
      
XVI. Yüzyılda Kızıkların bir kolu da Dimşak (Şam) bölgesinde yaşamakta idi. Kanuni Devrinde bu Kızık kolu 66 vergi evi olarak gösterilmiştir.

________________________________

Soldaki Navajo Kızılderili kilimi, sağdaki ise Kızık kilimidir. Bir Kızık Türkü olarak bu duruma dikkat çekmek istedim. Kızılderililer uzaklardaki yakın akrabalarımızdır. Kilim desenlerindeki benzerlik, binlerce benzerlik ve ortak noktadan sadece bir tanesidir.